Fine Homes logo

DISCLAIMER

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.finehomes.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Fine Homes behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Fine Homes

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Fine Homes, met een maatschappelijke zetel aan de [straat] [nummer], [postcode] [plaats], [land]. Fine Homes is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer [Kruispuntbank van Ondernemingen-nummer] en draagt als BTW-identificatienummer [BTW-identificatienummer].

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij een kantoor van Fine Homes. Bij elk vastgoedeigendom op de website wordt vermeld welk kantoor het betreffende vastgoed beheert.

Kantoor: [Naam kantoor]
[Plaats], [Straat] [Nummer], [Postcode] [Plaats], Tel.: [Telefoonnummer]

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Fine Homes bereiken via het volgende e-mailadres: [E-mailadres].

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Fine Homes u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Fine Homes, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
  • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Fine Homes, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
  • Een communicatieplatform tussen u en Fine Homes, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Fine Homes;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee Fine Homes u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Fine Homes u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Fine Homes levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Fine Homes op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Fine Homes dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Fine Homes doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Fine Homes, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Fine Homes treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer [BIV-nummer]. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Fine Homes kan u terecht in één van de kantoren van Fine Homes (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Fine Homes erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Fine Homes. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fine Homes.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Fine Homes beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Fine Homes aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Fine Homes niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat [www.URL.be] hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Fine Homes is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van [www.URL.be] is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

scroll arrow